Languages
ไทย English
 

Terms and Conditions

ข้อกำหนด

การจองห้อง

 • การจองจะมีผลหลังจากท่านโอนค่าห้องเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
 • เงินค่าห้องไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้เป็นสิทธิ์เลื่อนวันเข้าพักได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อตกลงเรื่องการเปลี่ยนวันเข้าพัก


การเปลี่ยนวันเข้าพัก

 • การขอเปลื่ยนวันเข้าพักสามารถทำได้หากมีห้องพักราคาเดียวกันว่างในวันที่ท่านต้องการเข้าพัก
 • การขอเปลี่ยนวันต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน ก่อนวันที่จองไว้ 
 • เงินค่าห้องพักที่ชำระแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ 

การยกเลิกการเข้าพัก

 • เงินค่าจองห้องพักที่ชำระไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิก 

  

เวลาเช็คอิน เช็คเอาท์

 • เช็คอิน : หลัง 13.00 น.
 • เช็คเอาท์ : ไม่เกิน 11.00 น.

 

ข้อห้าม

 • ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก ห้องอาหาร และ พื้นที่ส่วนอื่นๆของรีสอร์ทฯ ยกเว้นพื้นที่สำหรับสูบบูหรีเท่านั้น    
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ารีสอร์ทฯ 

ทรัพย์สินของรีสอร์ท

 • ลูกค้ารับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของรีสอร์ทด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของรีสอร์ท ลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ททันทีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพื่อประเมินมูคค่าความเสียหาย ลูกค้ารับผิดชอบชำระค่าค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตามมูลค่าที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท  

ทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้า

 • ลูกค้ากรุณาดูแลรักษาและตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าระหว่างพักในรีสอร์ทฯและก่อนออกจากที่พัก รีสอร์ทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและชดเชยต่อทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าที่เสียหายหรือสูญหายในรีสอร์ทฯ