Languages
ไทย English
 

การจองห้องและชำระเงินค่าห้อง

1. โทรจองห้องพักที่หมายเลข  095-525-3985 หรือ 097-237-9585

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
     หมายเลขบัญชี 355-240365-5 
     ชื่อบัญชี นาง ณัฐธยาน์ ธนิตถิรเจตน์

3. แจ้งการชำระเงิน โดยพิมพ์ชื่อผู้จอง วันเข้าพัก ยอดโอน และ เวลาที่โอนเงินทีปรากฏในเพย์สลิป 
    SMS 095 525 3985
    Line ID: kohlarnriviera  

4. กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้แสดงในวันที่เข้าพัก  

ข้อกำหนด

การจองห้อง

  • การจองจะมีผลหลังจากท่านโอนค่าห้องเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
  • เงินค่าห้องไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้เป็นสิทธิ์เลื่อนวันเข้าพักได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อตกลงเรื่องการเปลี่ยนวันเข้าพัก


การเปลี่ยนวันเข้าพัก

  • การขอเปลื่ยนวันเข้าพักสามารถทำได้หากมีห้องพักราคาเดียวกันว่างในวันที่ท่านต้องการเข้าพัก
  • การขอเปลี่ยนวันต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน ก่อนวันที่จองไว้ 
  • เงินค่าห้องพักที่ชำระเต็มจำนวนแล้ว สามารถใช้เป็นสิทธิในการเลื่อนการเข้าพักได้1ครั้ง ภายใน365วันนับจากวันที่จองไว้ครั้งแรก 

การยกเลิกการเข้าพัก

  • เงินค่าจองห้องพักที่ชำระไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิก